Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านพยาธิวิทยา : เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลการด้านพยาธิวิทยา : เทคนิคทงจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สพ.ญ.ดร.สุมลยา กาญจนะพังคะ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาพื้นฐานที่ใช้สำหรับงานประจำและงานวิจัย ให้แก่อาจารย์ บุคลการ และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานในอนาคตได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ