Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ครั้งที่ 2 : เทคนิคทางปรสิตในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ครั้งที่ 2 : เทคนิคทางปรสิตในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดย Dr.Kensuke Taira จาก Azabu University วิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยทางด้านปรสิต ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและบุคลการคณะสัตวแพทยศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ