Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | แนะแนวการศึกษาต่อ และการปรับตัวกับชีวิตในมหาวิทยาลัย
 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 อาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนเรื่องแนวทางการศึกษาต่อ การปรับตัวกับชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการประกอบอาชีพในภายภาคหน้า ณ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่     จ.นครศรีธรรมราช