Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | การฝึกอบรมให้ความรู้ และการสาธิตการผลิตอาหารแบบ TMR
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 คลินิคสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ออกให้บริการวิชาการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ การใช้ยา และอาหารสัตว์ รวมทั้งมีการสาธิตการผลิตอาหารแบบ TMR ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ - โคขุน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วม 22 ราย โดยมี อ.สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.สุภิญญา ชูใจ น.สพ.มรกต แสงรุ่ง เป็นวิทยากร และมี นางสาวควีนส์ คงรัตน์ เป็นผู้ช่วยในการฝึกอบรม