Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพการปศุสัตว์แก่ชุมชน
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด อาจารย์สุภิญญ ชูใจ น.ส.ราตรี แมรอ และ นศ.สพญ.จิราวรรณ มูณี นศ.ชั้นปีที่ 4 ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพการปศุสัตว์แก่ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมย่อยที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแบบองค์รวมด้านการผลิตอาหารโคเนื้อสูตรผสมเสร็จ (TMR) แบบหมักถุงจากวัตถุดิบพืชในท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช