Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะเนื้อและแพะนม
ในระหว่าง วันที่ 17 - 19 เมษายน 2561 น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช คณาจารย์ และนายสัตวแพทย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะเนื้อและแพะนม แก่เกษตรกร ณ ตำบลเกาะสุกร ณ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง