Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | วิชา "การดำน้ำสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์"
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา"การดำน้ำสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์" ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะปฏิบัติการดำน้ำ โดยมี สพญ.ดิลกา ชุมทอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และนายจักรพงษ์ เมืองทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ประจำรายวิชา และควบคุมการสอนโดยอาจารย์ยูโสบ ดำเต๊ะ หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนตันติวัตร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช