Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | วิชา “การขี่ม้าสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา “การขี่ม้าสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์” ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และมีทักษะการขี่ม้า โดยมี สพญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และนายจักรพงษ์ เมืองทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ประจำรายวิชา และควบคุมการสอนโดยอาจารย์จอม กิจวิบูล ผู้เชี่ยวชาญการขี่ม้า ชมรมขี่ม้านครศรีธรรมราช ณ สนามขี่ม้าชมรมขี่ม้านครศรีธรรมราช