Get Adobe Flash player

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด ศรีวิชัยเกมส์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “ศรีวิชัยเกมส์” ครั้งที่ 10 “ไสใหญ่เกมส์”ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดย โดยนักศึกษาคณะ สัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเป็นการสร้างสีสันให้แก่การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “ศรีวิชัยเกมส์” ครั้งที่ 10 “ไสใหญ่เกมส์”