Get Adobe Flash player

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านสูติศาสตร์แก่นักศึกษา ครั้งที่ 3

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านสูติศาสตร์แก่นักศึกษา ครั้งที่ 3 ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องสูติศาสตร์สัตว์เล็ก โดยได้เชิญ ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การตรวจวินิจฉัยโรตสูติศาสตร์สัตว์เล็ก” โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 37 คน