Get Adobe Flash player

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการเสริมสร้างปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพยศาสตรบัณฑิต : สัมมนาทิศทางหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในทศวรรษหน้า

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จัดโครงการเสริมสร้างปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพยศาสตรบัณฑิต : สัมมนาทิศทางหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในทศวรรษหน้า ณ สุดรักรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีวิทยากร ดังนี้
1. ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
2. รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเถียร
3. รศ.สพ.ญ.ดร.สุมลยา กาญจนะพังคะ
4. ผศ.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์
5. น.สพ.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
6. ผศ.พ.ท.น.สพ.ชำนาญ ตรีณรงค์
7.น.สพ.สาทร โชติโกวิท
8. เภสัชนัคนันท์ ชิตอรุณ
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยในด้านชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์ พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ และเวชศาสตร์ประชาการป้องกันโรคสัตว์