Get Adobe Flash player

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “ศรีวิชัยเกมส์” ครั้งที่ 10 “ไสใหญ่เกมส์”ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดย โดยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย