Get Adobe Flash player

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมสู่วิชาชีพการสัตวแพทย์ : ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า (Vet camp)

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมสู่วิชาชีพการสัตวแพทย์ : ค่ายเยาวชนรักษ์ป่า (Vet camp) ในระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเยาวชนภายนอกเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดความภาคภูมิใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ