Get Adobe Flash player

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ครั้งที่ 4
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก DR.SUSAN MIKOTA และ รศ.สพ.ญ.ดร.สุมลยา กาญจนะพังคะ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์การติดต่อวัณโรคจากสัตว์สู่คน และสวัสดิภาพช้าง เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ จัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย