• ภาษาไทย
    • English

ติดต่อคณะ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 133 หมู่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร 075-489611 (โรงพยาบาลสัตว์เล็ก)  โทร 075-489614 (ฝ่ายวิชาการและวิจัย) โทรสาร 075-489614
E-mail : vetruts8@gmail.com