• ภาษาไทย
    • English

กรรมการประจำคณะ

                        กรรมการประจำคณะ
 

๑. ผศ.นสพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์              ประธานกรรมการ
๒. สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย                   กรรมการ
๓. สพ.ญ.ดร.เมธาสุ  จันทร์รอด                กรรมการ  
๔. สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์           กรรมการ
๕. หัวหน้าหลักสูตร                                กรรมการ
๖. ผศ.อุมาพร ขิมมากทอง                       กรรมการ
๗. ผศ.สพ.ญ.สินีนาฎ เข็มบุปผา                กรรมการ
๘. ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. รศ.จีรศักดิ์  ตั้งตรงไพโรจน์                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายนัคนันท์  ชิตอรุณ                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายชัยยศ ธารรัตนะ                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นางสาวจารี  กลิ่นแก้ว                       เลขานุการ
๑๓. นางกิตติวรรณ  จันทร์เอียด                 ผู้ช่วยเลขานุการ