• ภาษาไทย
    • English

กรรมการประจำคณะ

 

 

                         กรรมการประจำคณะ
 
๑. นสพ.สิริศักดิ์   ชีช้าง                         ประธาน
๒. สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย                กรรมการ
๓. สพ.ญ.ดร.เมธาสุ  จันทร์รอด               กรรมการ  
๔. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกาษา         กรรมการ
๕. ผศ.นสพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์            กรรมการ
๖. ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด              กรรมการ
๗. ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. รศ.จีรศักดิ์  ตั้งตรงไพโรจน์                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายนัคนันท์  ชิตอรุณ                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายธนวัฒนื พันธุ์สนิท                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นางสาวจารี  กลิ่นแก้ว                  เลขานุการ