• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลผู้บริหาร

 

                                                                           


 

 
 

 

      

 ชื่อ-สกุล              : ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
 ชื่อภาษาอังกฤษ    :  -
ตำแหน่ง        :  คณบดี
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : dhiravit54@yahoo.com
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

 

ชื่อ-สกุล                : สพ.ญ.วิภาวี แสงสร้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Wipawee Saengsoi
ตำแหน่ง        : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
TEL               : 084-1747589
EMAIL          : wipawee.s@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล                : สพ.ญ.ดร. เมธาสุ จันทร์รอด
ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Dr. Metasu Chanrot
ตำแหน่ง        :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
TEL               : 0655122335
EMAIL          : boweriez@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล          : สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    :รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : -
Profile      : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล          : ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : -
ตำแหน่ง    : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
TEL         : 075-489614
E-MAIL      : sirisakcc@hotmail.com
Profile      : ดูรายละเอียด