• ภาษาไทย
    • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

       ปรัชญา
ผลิตบุคลากรทางสัตวแพทย์ที่มีทักษะและความรู้  ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ  และสามารถประยุกต์ใช้ในระดับชุมชน และระดับชาติ  พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม

      วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และวิจัยด้านสัตวแพทยศาสตร์ในเขตร้อน

      พันธกิจ
    1. ผลิตบุคลากรสัตวแพทย์ ระดับปริญญาตรี ที่มีทักษะและความรู้  ความสามารถ เพื่อสนองต่อความต้องการของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
    2. ศึกษาและวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนได้
    3. ให้บริการวิชาการด้านสัตวแพทยศาสตร์ แก่องค์การส่วนปกครองท้องถิ่น ชุมชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป  เช่น การทำฟาร์มปศุสัตว์  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  การวินิจฉัยและชันสูตรโรคและ การรักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลสัตว์ และหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่
    4. เป็นศูนย์กลางศึกษาต่อเนื่อง ในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของภาคใต้
    5. เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม