Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

Home |

กิจกรรมภายในคณะ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 น.สพ.โฆษิต อารีกิจ น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น และอาจารย์สุภิญญา ชูใจ นายสัตวแพทย์และอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคยางค้อม และวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอพิปูน โดยมีการทำทะเบียนประวัติของสัตว์ เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ และติดตามการทำอาหาร TMR ในการทดลอง
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย สพ.ญ.วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 3 จากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเข้ารับการฝึกงานและประสบการณ์ด้านการพยาบาลสัตว์ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช และศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มิถุนายน 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา “การขี่ม้าสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์” ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และมีทักษะการขี่ม้า โดยมี สพญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และนายจักรพงษ์ เมืองทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ประจำรายวิชา และควบคุมการสอนโดยอาจารย์จอม กิจวิบูล ผู้เชี่ยวชาญการขี่ม้า ชมรมขี่ม้านครศรีธรรมราช ณ สนามขี่ม้าชมรมขี่ม้านครศรีธรรมราช
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา"การดำน้ำสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์" ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะปฏิบัติการดำน้ำ โดยมี สพญ.ดิลกา ชุมทอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และนายจักรพงษ์ เมืองทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ประจำรายวิชา และควบคุมการสอนโดยอาจารย์ยูโสบ ดำเต๊ะ หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนตันติวัตร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น น.สพ.มรกต แสงรุ่ง และ อ.สุภิญญา ชูใจ ได้ดำเนินการจัดอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา รุ่นที่ 8 แก่เกษตรกร อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จัดขึ้น ณ ศรีผ่องฟาร์ม จังหวัดกระบี่
ในระหว่าง วันที่ 17 - 19 เมษายน 2561 น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช คณาจารย์ และนายสัตวแพทย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะเนื้อและแพะนม แก่เกษตรกร ณ ตำบลเกาะสุกร ณ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ในวันที่ 17 เมษายน 2561 น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช คณาจารย์ และสัตวแพทย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานพิธีปล่อยควาย "กินแตง แหลงใต้ แลควายเล" ซึ่งเป็นประเพณีประจำเกาะสุกร ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน ของทุก ๆ ปี ณ ตำบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
วันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงแพะในสวนยางพาราภาคปฏิบัติแก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอปลายพระยา รุ่นที่ 4 โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.สุภิญญา ชูใจ อ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ น.สพ.มรกต แสงรุ่ง และ น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น เป็นวิทยากรบรรยายการเลี้ยงแพะ สุขภาพและอาหารแพะ ณ ศรีผ่องฟาร์ม อ.เมือง จ.กระบี่
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำโดย สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ บุคลากรและนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ในชนบทสำหรับนักศึกษา ร่วมกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว จำนวน 500 ตัว เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด อาจารย์สุภิญญ ชูใจ น.ส.ราตรี แมรอ และ นศ.สพญ.จิราวรรณ มูณี นศ.ชั้นปีที่ 4 ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพการปศุสัตว์แก่ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมย่อยที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแบบองค์รวมด้านการผลิตอาหารโคเนื้อสูตรผสมเสร็จ (TMR) แบบหมักถุงจากวัตถุดิบพืชในท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช