Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | โรงพยาบาลสัตว์
 
 
  
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
 
วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์
 
 
 
 
สพ.ญ.กิติกานต์ สกุณา
 
E-mail: kitikarn.s@gmail.com

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)
                     วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์)

ตำแหน่ง: อาจารย์ 

 
 
 
สพ.ญ.
  
E-mail: 

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์
 
 
 
สพ.ญ.บุญฑริกานต์  วิทิตกรกุล
 
E-mail: pompadoowa@gmail.com

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์ 

 
 
 
 สพ.ญ.มธุรส  สุวรรณเรืองศรี 

E-mail: prangkwan@hotmail.com

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) 
                          (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ตำแหน่ง: อาจารย์

สพ.ญ.รวิกานต์  อินทร์ช่วย  

E-mail: rawi-k@hotmail.com  

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์

 

 

สพ.ญ. 

E-mail: 
 
วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)
 
ตำแหน่ง: อาจารย์ 

 

  สพ.ญ.ชญาดา  หนูเสน 

E-mail: chayada.vet75@gmail.com

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)
 
ตำแหน่ง:
อาจารย์

 

สพ.ญ.พิมวรางค์  สุขการัณย์ 

E-mail: Prangfanyvet72@gmail.com 

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์

 

 
  

สพ.ญ.

E-mail:  

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์ 

 

น.สพ.วรรษกร  ขอพลอยกลาง 

E-mail: Brassakorn@hotmail.com  

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์

 

 
 
 
น.สพ.

E-mail: 

วุฒิการศึกษา:
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์

 

น.ส.ปลิตา นุ่นสังข์

E-mail: Palita_tak@hotmail.com

วุฒิการศึกษา: 

ตำแหน่ง: 

 

  

นายยุคคลพร ศรีสุขใส

E-mail:  

วุฒิการศึกษา: 

น.ส.อรรรณ   ดาวัลย์  

E-mail: Orawan36@gmail.com

วุฒิการศึกษา: 
วท.บ.(สัตวศาสตร์)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 

 

น.ส. เกศร สังข์งาม 

E-mail: Puy_04_01@hotmail.com

วุฒิการศึกษา: 

ตำแหน่ง: ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 
 

นายเสกสรรค์ ธัญญลักษณ์

E-mail: Seksan58@hotmail.com.com

วุฒิการศึกษา: วท.บ.(สัตวศาสตร์)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 

  

น.ส.จันทร์ธิดา วงศ์น้อย 

E-mail: dia.wongnoi@hotmail.com

วุฒิการศึกษา: วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 
 
 

นายธีระพงษ์ รัตนพันธ์ 

E-mail: jongjai@hotmail.com

วุฒิการศึกษา: วท.บ.(สัตวศาสตร์)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 
 
 
น.ส.ทิพย์อัปสร เชี่ยวชาญ   

E-mail: Nink2528@hotmail.com

วุฒิการศึกษา: วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

  
 
   

นางกนกวรรณ แจ้งใจ 

E-mail: Sine_hihi@hotmail.com

วุฒิการศึกษา: วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 
 
 
  
นางมนัชญา ชูบาล 
  
E-mail: Kongraksa_wn@hotmail.com 
 
วุฒิการศึกษา: วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)
 
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
 
  
 
น.ส.นันทพร  แท่งทอง
 
E-mail: Pinny.bt@hotmail.com
 
วุฒิการศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
 
   
 
 
นายกิตติศักดิ์ ทองหนู 
  
E-mail: noon_2524_noon@hotmail.com
 
วุฒิการศึกษา: วท.บ.(สัตวศาสตร์)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
E-mail:  
 
วุฒิการศึกษา: 
 
ตำแหน่ง: 
 
 
 
 
 

นายมนูญ ทองสีขำ
  
E-mail:  
 
วุฒิการศึกษา: 

ตำแหน่ง: 
 
 
 
 
 
 
 
นายสานุพงษ์ มงกุฎแก้ว
  
E-mail:  
 
วุฒิการศึกษา: 

ตำแหน่ง: