Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | ปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ดาวเรือง,ยางนาและไม้ยืนต้น) นำโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ปลูกต้นยางนา ต้นไม้ประจำ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยบุคลากรของคณะร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย