Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา โดย น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป คุณสารกิจ ถวิลประวัติ และคุณจันทร์เพ็ญ บุญทอง เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) บรรยายเรื่อง แนวทางการขอรับทุนวิจัย การวิเคราะห์และนำเสนอโครงการวิจัย โดยมีคณาจารย์ นายสัตวแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัยให้แก่บุคลากร ณ ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง