• ภาษาไทย
    • English

สัมมนาวิชาการ เรื่อง Real-Time PCR : Current technology and Applications

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการ

เรื่อง Real-Time PCR : Current technology and Applications

วิทยากรโดย Mr.Pakorn Pengin, Product specialist

ซึ่งมีอาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยาย

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย