ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุณิษา คงทอง และอาจารย์ณัชธฤต ฤกษ์งาม ในโอกาส เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จากการได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากการนำเสนอผลงานเข้าประกวดในงาน "The 48th International Exhibition of Inventions Geneva"

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุณิษา คงทอง และอาจารย์ณัชธฤต ฤกษ์งาม ในโอกาส เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จากการได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากการนำเสนอผลงานเข้าประกวดในงาน "The 48th International Exhibition of Inventions Geneva" ระหว่างวันที่ 26 -30 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 228-6/2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา