• ภาษาไทย
    • English

ค่ายฟ้าหม่นยางนา ครั้งที่ 11

 

ค่ายฟ้าหม่นยางนา ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2561 โดยมี น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ

มีการบรรยายเรื่อง บทบาทนักศึกษาสัตวแพทย์กับการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทยในปัจจุบัน โดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์

และบรรยายเรื่องการทำฝายมีชีวิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมผูกข้อมือสานสัมพันธ์น้องพี่

และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านวังหอน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช