• ภาษาไทย
    • English

“ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ” โดยมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและบุคลากร

28 ก.ย.61 ที่ศรีผ่องฟาร์ม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้มีการประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่ เพื่อจัดตั้งสหกรณ์แพะและการขับเคลื่อนโครงการกระบี่เมืองแพะ และพิธีมอบแพะให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจำนวน 30 รายโดยแพะจำนวนดังกล่าวทางจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ได้ซื้อแพะจากศรีผ่องฟาร์มตามสัญญาเลขที่ 60/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เพื่อซื้อแพะเพศเมียลูกผสมที่มีสายเลือดพันธุ์แองโกลนูเบียน หรือสายพันธุ์บอร์ น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 25 กิโลกรัมรวมจำนวน 320 ตัว โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ได้รับแพะจำนวนดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ต่อมาในปี พ.ศ.2558 สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้มีบันทึกความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อดำเนินการร่วมมือกันในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดย มทร.ศรีวิชัย ได้สนับสนุนทั้งบุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือวิชาการ เพื่อแก้ปัญหา วิจัยและพัฒนาร่วมกัน ในปี พ.ศ.2559 สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ได้มีการสร้างศรีผ่องฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มแพะระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีขนาด 3,000 ตัว โดยทำหน้าที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ ฟาร์มสาธิต การปรับปรุงพันธุ์ การกระจายแพะพันธุ์ดี แหล่งความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ และบริการวิชาการให้กับเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง และในปี พ.ศ.2561 ได้จัดตั้ง Goat Academy of Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ชำนาญการด้านการผลิตและนวัตกรรมด้านแพะครบวงจร และเป็นสถานฝึกงาน ฝึกอบรมของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ต้องการฝึกความเชี่ยวชาญด้านแพะ โดยมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยให้การสนับสนุนด้านวิชาการและบุคลากร