• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณบดี และคณาจารย์ เข้าร่วมการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย