• ภาษาไทย
    • English

การรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

       ตามที่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น สัตวแพทยสภาได้มอบหมายคณะทำงานเข้าตรวจสถาบัน เพื่อการรับรองปริญญาเมื่อวันที่ 7-12 มีนาคม 2562        
การตรวจประเมินคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผลปรากฏว่าผ่านทุกทุกข้อกำหนด ซึ่งคณะทำงานจะได้นำผลประเมินเสนอคณะกรรมการสัตวแพทยสภาเพื่อพิจารณาประกาศรับรองปริญญาต่อไป