• ภาษาไทย
    • English

อบรมหลักสูตร “การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา” ได้รับเกียรติจาก น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

ช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อ 

- รูปแบบการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน

- โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน

- พันธุ์แพะที่มีศักยภาพสำหรับการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน
- การจัดการผสมพันธุ์แพะ บรรยายโดย อ.น.สพ.มรกต แสงรุ่ง 
และการบรรยายหัวข้อ
- ภาพรวมห่วงโซ่อุปทานของการเลี้ยงแพะของประเทศไทย
- ผลตอบแทนของการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน
- การตลาดแพะมีชีวิตและผลิตภัณฑ์แปรรูป บรรยายโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
และในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายหัวข้อ “มาตรฐานฟาร์มและการปฏิบัติการเกษตรที่ดีในฟาร์มแพะ บรรยายโดย น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น หัวข้อ “อาหารและการให้อาหารแพะ, พืชหญ้าและการจัดการแปลงหญ้า” บรรยายโดย อ.สุภิญญา ชูใจ หัวข้อ “การจัดการสุขภาพแพะ” โดย อ.สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี และหัวข้อ “การแปรรูปเนื้อแพะและผลิตภัณฑ์จากแพะ” บรรยายโดย อ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง และ อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิภัณฑ์ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการอบรม จำนวน 60 คน ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่)