• ภาษาไทย
    • English

สัมภาษณ์แนวคิด ความเป็นมา และการต่อยอดการผลิต กาแฟขี้ควาย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 น.สพ.โฆษิต อารีกิจ นายสัตวแพทย์ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ให้สัมภาษณ์ กับตัวแทนจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Bank) เกี่ยวกับแนวคิด ความเป็นมา และการต่อยอดการผลิต กาแฟขี้ควาย ภายในงาน"มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)" ณ เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา