• ภาษาไทย
    • English

ประกาศสตัวแพทยสภา ที่ ๓๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวชิาชีพการสัตวแพทยข์องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ( หลักสูตรสตัวแพทยศาสตรบัณฑติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )

ประกาศสตัวแพทยสภา ที่  ๓๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง  การรับรองปริญญาในวชิาชีพการสัตวแพทยข์องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ( หลักสูตรสตัวแพทยศาสตรบัณฑติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )

แนบไฟล์เอกสาร: