• ภาษาไทย
    • English

อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก อ.สพ.ญ.เฟื่องฟ้า ดำจำนง อ.สพ.ญ.ชญาดา หนูเสน สพ.ญ.วรินทร์ธร ไทรงาม และสพ.ญ.ชนากานต์ บุญส่งนาค เป็นวิทยากรทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย