• ภาษาไทย
    • English

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดการประชุม เรื่อง เครือข่ายกระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

วันพุธ ที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีผ่องฟาร์ม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดการประชุม เรื่อง “เครือข่ายกระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562” โดย นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ นางหัสยา ประพฤติชอบ หน่วยงานภาครัฐต่างๆและสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงแพะแต่ละอำเภอในจังหวัดกระบี่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้