• ภาษาไทย
    • English

อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์และนางหัสยา ประพฤติชอบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาระบบการผลิตความปลอดภัยทางอาหาร 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด จังหวัดพัทลุง

วันที่ 13 มกราคม 2563 อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์และนางหัสยา ประพฤติชอบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาระบบการผลิตความปลอดภัยทางอาหาร 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด จังหวัดพัทลุง โดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ บริษัท เบทาโกร ให้การต้อนรับและให้ความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการจัดการและระบบโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน