• ภาษาไทย
    • English

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพและประสบการณ์นักศึกษาทางด้านพยาธิวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ด้านพยาธิวิทยาแก่นักศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพและประสบการณ์นักศึกษาทางด้านพยาธิวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ด้านพยาธิวิทยาแก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม เป็นวิทยากร