• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปฏิบัติตามประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิของบุคลากรและผู้ใช้บริการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปฏิบัติตามประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิของบุคลากรและผู้ใช้บริการทุกคน หากท่านใดมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่สามารถเข้าสู่ตัวอาคารได้ จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และมีการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทุกพื้นที่ภายในตัวอาคาร ทั้งในห้องเรียน โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลสัตว์เล็ก