• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำลังดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำลังดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อขยายการให้บริการที่มีคุณภาพสู่ชุมชน เพิ่มแหล่งฝึกทักษะนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2564