• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี(6ปี) จำนวน 3 อัตรา