• ภาษาไทย
    • English

อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา รุ่นที่ 4/2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นำโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์ พร้อมด้วย อ.น.สพ.มรกต แสงรุ่ง อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์  อ.สุภิญญา ชูใจ และน.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น เป็นวิทยากร อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา รุ่นที่ 4/2563 ณ ศรีผ่องฟาร์ม จ.กระบี่ จำนวน 39 ราย