• ภาษาไทย
    • English

อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อแพะ

วันจันทร์ ที่ 22 มิ.ย. 2563 ทางปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อแพะ  ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศษฐกิจพอเพียงผู้เลี้ยงแพะเนื้ออำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์  สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น และ อาจารย์สุภิญญา ชูใจเป็นวิทยากรในการอบรมและมีสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเข้าอบรมจำนวน 30 ราย