• ภาษาไทย
    • English

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรจังหวัดตรัง

วันที่ 23 มิ.ย 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับทางจังหวัดตรัง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรจังหวัดตรัง ณ หอประชุมอาคารพันตรีเพียร จันสืบศรี มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.ญ.ดร.นิจารีย์ญา ศิริศรีโร อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ น.สพ.โฆษิต อารีกิจ และ อาจารย์สุภิญญา ชูใจ ร่วมจัดนิทรรศการ