• ภาษาไทย
    • English

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ประธานกรรมการ อาจารย์จันทิรา ภูมา กรรมการผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล กรรมการ และ ผศ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู กรรมการและเลขานุการ  ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และอาจารย์ เจ้าหน้า ร่วมต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย