• ภาษาไทย
    • English

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3 / 2563

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3 / 2563 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์