• ภาษาไทย
    • English

โครงการติวนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการติวนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยมี  ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง  อ.สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด อ.สพ.ญ.วิรัลฐิตา จันทร์เขียว ผศ.สพ.ญ.สินีนาฎ เข็มบุบผา ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด ผศ.ดร.อุมาพร ขิมมากทอง และ อ.ดร.มาริยา เสวกะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา จำนวน 25 คน ณ เขาเหมนรีสอร์ท ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช