• ภาษาไทย
    • English

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติภาคสนามการผลิตสัตว์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติภาคสนามการผลิตสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 5 ธันวาคม 2563 โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้โอวาทและความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกงานในครั้งนี้