• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลธิดา ฉัตรมณี นักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 และนางสาวพรสวรรค์ วิไลรัตน์ นักศึกษาชั้นปี่ที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลธิดา ฉัตรมณี นักศึกษาชั้นปี่ที่ 2 และนางสาวพรสวรรค์ วิไลรัตน์ นักศึกษาชั้นปี่ที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 1 / 2563 ในวันศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย