• ภาษาไทย
    • English

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ในชนบทสำหรับนักศึกษา ณ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ในชนบทสำหรับนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2563 ณ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้แก่นักศึกษาในการนำวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ในชุมชน โดยมีการออกให้บริการทางวิชาการด้านการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการดูแลสุขภาพสัตว์ ให้บริการตรวจสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคในสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์ ฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมวในชุมชน โดยมี นายไสว ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เป็นประธานในพีธีเปิด ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีผู้ก่อตั้ง สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน น.สพ.มรกต แสงรุ่ง หัวหน้าโครงการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 34 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้