• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ต้อนรับ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีผู้ก่อตั้ง ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด นางสาวจารี กลิ่นแก้ว และนางกิตติวรรณ จันทร์เอียด ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ //#โดยประเด็นหารือที่สำคัญ คือ ความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นให้กับครู กศน. นักศึกษา กศน. และศิษย์เก่า กศน. และความร่วมมืออื่นๆกับหน่วยงานกระทรวงศึกษาในพื้นที่