• ภาษาไทย
    • English

สัตวแพทยสภา จัดสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 7 “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ที่นี่มีคำตอบ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สัตวแพทยสภา จัดสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 7 “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ที่นี่มีคำตอบ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้นักศึกสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เตรียมความพร้อม และขั้นตอนในการสมัครและสอบใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม ผศ.น.สพ.ดร.วุฒิชัย กลมเกลียว เป็นวิทยากร และ สพ.ญ.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับ