• ภาษาไทย
    • English

ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 น.สพ.โฆษิต อารีกิจ น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น และอาจารย์สุภิญญา ชูใจ

นายสัตวแพทย์และอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคยางค้อม และวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ - แกะ อำเภอพิปูน

โดยมีการทำทะเบียนประวัติของสัตว์ เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ และติดตามการทำอาหาร TMR ในการทดลอง